Záruka

3D ilustrácia záručného znaku s kľúčom a skrutkovačom

* Rozsah záruky zahŕňa kompletné svetelné produkty a komponenty.

* Priemerná 3-ročná záruka, predĺženie k dispozícii podľa požiadavky.

* Bezplatné náhradné diely sú v záruke.

* Vrátenie do 7 dní a výmena do 30 dní prijateľné pri predaji.

* Rýchla odpoveď na akékoľvek otázky do 12 hodín.

* Problém vyriešený a opravené produkty odoslané späť do 3 dní od prijatia vašich vrátených produktov.

Táto obmedzená záruka platí len vtedy, ak bol výrobok VKS Lighting nainštalovaný a prevádzkovaný v podmienkach prostredia v rámci bežného špecifikovaného prevádzkového rozsahu výrobku.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na stratu alebo poškodenie produktu spôsobené: nedbalosťou;zneužívanie;zneužívanie;nesprávne zaobchádzanie;nesprávna inštalácia, skladovanie alebo údržba;škody spôsobené požiarom alebo zásahmi vyššej moci;vandalizmus;občianske nepokoje;prepätia;nesprávne napájanie;kolísanie elektrického prúdu;inštalácie v korozívnom prostredí;indukované vibrácie;harmonické kmitanie alebo rezonancia spojená s pohybom vzduchových prúdov okolo produktu;zmena;nehoda;nedodržiavanie pokynov na inštaláciu, prevádzku, údržbu alebo životné prostredie.

NEPOSKYTUJE SA ANI NESMIE PREDPOKLADAŤ ŽIADNA ZÁRUKA VHODNOSTI NA ŽIADNY ŠPECIFICKÝ ALEBO KONKRÉTNY ÚČEL.ŽIADNE INÉ ZÁRUKY SA NEVZŤAHUJÚ.

Záručné podmienky obsiahnuté v tomto dokumente sú jediným a výhradným opravným prostriedkom kupujúceho produktov VKS Lighting a uvádzajú celú zodpovednosť a záväzky VKS Lighting voči takémuto kupujúcemu.

AK SA VÝROBOK NEPOUŽÍVA NA ÚČEL, NA KTORÝ JE TENTO PRODUKT NAVRHNUTÝ, ZÁRUKA PLATÍ.

Ak je výrobok chybný, bude tento výrobok opravený alebo vymenený podľa uváženia VKS Lighting.Táto záruka je výslovne obmedzená na opravu alebo výmenu produktu.Táto záruka poskytuje zákazníkovi špecifické zákonné práva, ktoré sa líšia v závislosti od štátu a provincie.Žiadny distribútor, predajca, predajca, maloobchodník alebo iný zástupca nemá oprávnenie meniť alebo upravovať túto záruku, či už ústne alebo písomne, v akomkoľvek ohľade.